Economische waarde

De economische waarde voor de Nederlandse economie, middels meer ‘groen’ binnen

gebouwen, geldt met name voor:
 Het bedrijfsleven in termen van kwaliteit van de werkomgeving voor werknemers waardoor de tevredenheid en concentratievermogen verbeterd en ziekte verminderd, met als gevolg een positief effect op de algehele productiviteit en bedrijfskosten;
 De zorgsector doordat patiënten door meer aanwezigheid van planten meer positieve gevoelens zullen ervaren en negatieve emoties (zoals stresslevels en bloeddruk) verlaagd worden, waardoor ze sneller zullen genezen en dus korter in
het ziekenhuis verblijven (lagere zorgkosten) en tevens tevredener zijn met de behandeling/het verblijf. Voor de betrokken bedrijven is de economische waarde ook groot. Indien men erin slaagt het Florapanel succesvol te ontwikkelen is deze in principe interessant voor alle bedrijven
en zorginstellingen ter wereld, waarbij vooral nieuwbouw bijzonder interessant is omdat
het Florapaneel direct in het ontwerp van het gebouw meegenomen kan worden. In de Verenigde Staten zijn veel tech/software bedrijven in Californië al beroemd om hun bedrijfsinrichting met focus op het promoten van creativiteit, waarbij een meer speelse inrichting wordt aangehouden en meer geïntegreerd ‘groen’ perfect zou passen. Bij Nederlandse tech/software bedrijven zien we deze transitie ook langzaamaan vorm krijgen, vooral bij inrichting van nieuwe bedrijfspanden, en deze snelgroeiende sector is zondermeer één van de focusgebieden voor Florapanels.
Concurrentiepositie
De concurrentiepositie van Florapanels bijzonder sterk te noemen, aangezien er geen vergelijkbare producten op de markt zijn (first-mover-advantage) en men dus alleen met ‘conventionele planten’ hoeft te concurreren. Feitelijk wordt met Florapanels een nieuwe markt gecreëerd binnen de bestaande markt van binnenbeplanting. Nadeel van Florapanels is de beperking in termen van plantmogelijkheden – een
nieuwe combinatie van planten zal veel onderzoek, ontwikkeling en testen vereisen en dan nog zullen er beperkingen zijn aangaande variatie. Belangrijk is dus om in externe communicatie focus te leggen op de toegevoegde waarde en mogelijkheden van de
Florapanels voor meer ‘groen’ en de voordelen t.o.v. conventionele binnenbeplanting. Belangrijk commercieel risico en externe factor voor succes is de samenwerking met en endorsement van, architecten en ontwerpstudio’s, aangezien zij veelal door projectontwikkelaars, bedrijven en zorginstellingen in arm worden genomen om een
gebouw te ontwerpen, renoveren of anderszins veranderen/verbeteren. Zodoende is het consortium al in vroeg stadium in gesprek gegaan met de sector,
enerzijds om toepasbaarheid en geschiktheid van het product te verbeteren, maar ook met ook op toekomstige commercialisatie. In dit stadium van het project is het consortium er reeds in geslaagd een aantal belangrijke design partners aan Florapanels te verbinden. Tenslotte is integratie van Florapanels in bestaande gebouwen een grotere uitdaging dan in nieuwe gebouwen, design-technisch. Ook daarom is samenwerking met design bureaus van cruciaal belang voor succes van het project.

Distributie: Potentiele klanten kunnen direct via Florapanels inkopen, maar focus zal op indirecte verkoop via architecten, design studio’s, interieurbeplanting en systeemwand verkopers gelegd worden, omdat zij reeds over het netwerk beschikken en potentiele klanten in de meeste gevallen toch al bij hen terechtkomen in geval van nieuwbouw of renovatie. Florapanelen worden met name in een ontwerp geïmplementeerd door architecten en bouwkundigen die natuurlijke organische vormen en gebruik van groen nastreven. Strategie is dus om deze partijen te identificeren en daarmee duurzame relaties op te bouwen – de projectpartners zijn reeds actief bezig een sterk netwerk op te bouwen en meerdere partijen hebben zich al formeel verbonden.

Promotie: Architecten en ontwerpstudio’s zullen een belangrijk deel van de promotie voor rekening moeten nemen, aangezien zij bouw- en renovatieprojecten vormgeven en integratie van Florapanels bij hun klanten moeten voordragen. Daarnaast liggen er mogelijkheden om aan te haken bij bestaande initiatieven, zoals het ‘Healthy Environment’ initiatief van Erasmus MC om bij toekomstige nieuwbouw.

Het project Florapanels

Project

Doelstelling en resultaat van het project is om diverse complexe gesloten ecosystemen te
ontwikkelen (verschillende typen planten) binnen een systeempaneel, genaamd Florapanel, welke voor langere duur (ten minste > 3 jaar) volledig onderhoudsvrij zijn en visueel van gelijkwaardige kwaliteit blijven (m.a.w. geen aanslag, condens of andere beperkingen vertonen aan de binnenzijde van het paneel). Het Florapanel is primair bedoeld om in de binnen architectuur van bedrijfspanden, ziekenhuizen en andere instellingen, maar is ook zondermeer geschikt voor de particuliere markt. Voorgesteld project vindt aansluiting bij de Topsector Creatieve Industrie, meer specifiek de roadmap ‘The Human Touch’ en de maatschappelijke uitdaging ‘Quality of Life & Well-being’, met als doel mensen een prettige en duurzame leefomgeving te realiseren binnen gebouwen door o.a. de insteek van binnen architectuur te wijzigen. Toekomstig onderzoek zal verder ook moeten uitwijzen of bepaalde soorten en typen planten bijvoorbeeld nog in specifiek resultaat bij bepaalde groepen resulteert – bijvoorbeeld dat een bepaalde luchtplant zeer geschikt is voor in ziekenhuizen enbevordering van herstel, terwijl een bepaalde tropische plant weer een zeer positieve invloed heeft op creativiteit bij een marketingbedrijf. Ofwel specifieke Florapanels voor een bepaald gezondheid/productiviteit doel.

* https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Planten-in-kantoren-en-zorginstellingen-kostenpost-of-kostenbesparing.htm

Aanleiding en probleemstelling


Planten vereisen veel verzorging en de toevoeging van groen in gebouwen is veelal een laatste horde in het inrichtingsproces. Daarnaast brengen planten in specifieke steriele omgevingen als ziekenhuizen in sommige gevallen ook risico’s met zich mee en kunnen sommigen ook tot allergische reacties bij mensen leiden. Dit heeft geresulteerd in een veelal ondergeschikte positie van planten binnen gebouwen, terwijl deze een zeer positieve invloed hebben op de omgeving, zowel vanuit esthetisch als psychologisch perspectief, waardoor werkzaamheden van het personeel en gezondheid van patiënten verbeteren. Onderzoek van Ambius en de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met PRISM heeft uitgewezen dat werkomgevingen die verrijkt zijn met planten een positief effect van 15 tot 19% hebben op tevredenheid en concentratievermogen van de medewerker. Door planten voelen werknemers zich prettiger en meer thuis op de afdeling, ervaren ze een verbetering in de luchtkwaliteit en hebben ze het idee dat ze zich beter kunnen concentreren. Daarnaast hebben planten een positief effect op de productiviteit.1*

Onderzoek van de Universiteit van Cardiff, in samenwerking met academici van de Britse Universiteit van Exeter en de Australische Universiteit van Queensland, kwam tot een soortgelijke conclusie: het plaatsen van planten zorgt voor een toename in productiviteit van vijftien procent. Deze conclusie staat volgens de onderzoekers haaks op
de huidige economische zeitgeist en de geldende ‘kale’ managementtechnieken.’ Want met het ‘Nieuwe Werken’ kwam ook een voorkeur voor een modern leeg en onpersoonlijk kantoor op, zonder vaste werkplek en -tijden. 2* Verder tonen diverse studies ook de meerwaarde van planten in ziekenhuizen aan.
Bijvoorbeeld onderzoek van Roger Ulrich, Chalmer University of Technology, naar gezondheidsvoordelen van meer ‘groen’ in ziekenhuizen. Het zien van planten zorgt voor
verhoging van positieve gevoelens en verlaagt negatieve emoties zoals angst en neerslachtigheid, waardoor het algehele stress niveau verlaagt. Hierbij is aangetoond dat aanzicht van natuur/planten binnen 5 minuten voor een verlaging van o.a. bloeddruk, activiteit van het hart, spierspanning en elektrische activiteit van het brein zorgen. Positieve gevolgen kunnen o.a. bestaan uit: kortere verblijfstijd in het ziekenhuis (en dus lagere zorgkosten), lagere inname van (pijn)medicatie en hogere tevredenheid. 3*
1. https://www.ambius.nl/blog/planten-op-de-werkvloer-15-meer-productiviteit/
2. https://www.mt.nl/series/5-winstgevende-redenen-voor-planten-op-kantoor/87175
3.https://www.researchgate.net/ Health_Benefits_of_Gardens_in_Hospitals.pdf

Healthy Behaviour – de definitie van ‘gezondheid’ is de laatste jaren verschoven van een focus op ‘ziekte’ naar een focus op ‘de mens’ en ‘het vermogen van de mens om zich aan te passen en zelf de regie te nemen’. Hoe kunnen slimme systemen hen hierbij helpen? Hoe kunnen we de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden beter benutten in woon-, werk- en leefomgeving (in steden)? zijn hierbij relevante vragen die binnen de Creatieve Industrie worden gevraagd. Het groot deel van de beroepsbevolking bevindt zich 3-5 dagen per week in kantoorgebouwen (geschat ongeveer 5 miljoen mensen, gekeken naar cijfers van het CBS aangaande de Nederlandse arbeidsmarkt) en (een slechte) werkomgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van deze mensen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat planten werknemers o.a. gelukkiger en ontspannener maken, waardoor ze zich beter kunnen concentreren en minder vaak ziek zijn, waardoor de productiviteit
aanzienlijk verbeterd (onderzoeken tonen een verbetering van 15% aan). Echter, zoals Annemieke Smit van Alterra (Wageningen Universiteit) benadrukt, waarom laat de grootschalige toepassing van planten in gebouwen ondanks de grote voordelen dan nog zo op zich wachten? Mogelijke reden is “omdat er nog onvoldoende harde getallen zijn er nog te weinig innovatieve toepasbare groenoplossingen”. Hier wil het consortium met het Florapanel tactisch op inspelen, door o.a. architecten de ‘tools’ te geven gebouwen van binnen op een innovatieve wijze vorm te gaan geven en planten integraal onderdeel van het ontwerp te maken. Onderstaand een voorbeeld van de architecturale mogelijkheden middels Photoshop: